Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

Fekteklubben melder seg ut av Norges Fekteforbund

Kristiansand Fekteklubb (Krs FK) har nylig sendt utmeldingsbrev til Norges Fekteforbund.  Klubben fortsetter i Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom medlemskap i Vest-Agder Idrettskrets.

Sabel, florett og kårde - de tre sverdtypene som brukes i olympisk sportsfekting. Foto: Marianne Wilson.
Sabel, florett og kårde – de tre sverdtypene som brukes i olympisk sportsfekting. Foto: Marianne Wilson.

Dette har vært en uvanlig og vanskelig sak, som har tappet klubben for mye energi og motivasjon.  Klubben ble startet i 2009, etter at det ikke hadde vært fekteklubb i manns minne på Sørlandet.

Krs FK er unik i Norge som den eneste fekteklubben som driver med florett og sabel, to offisielle OL-grener som i Norge døde ut i 1980-årene.  Vi kan si Krs FK gjenopplivet florett og sabel da vi startet opp nybegynnerkurs og faste treninger for barn, ungdom og voksne i disse to idrettene.

Som en relativt ny klubb for helt nye og ukjente idretter, har vi fortsatt mange utfordringer.  Fekteforbundet skal være særforbund for hele fektesporten, ikke kun en flertallsgren.  Derfor hadde vi forventet et normalt samarbeid med særforbundet vårt i arbeidet med å bygge opp et fektemiljø i Kristiansand og på Sørlandet.

Vi har fått mange spørsmål om hvorfor fekteforbundet ikke vil arbeide for like muligheter til vekst og utvikling for florett- og sabelgrenene, i tråd med NIFs mangfoldsmålsetning:

Mål:  Idretten skal stimulere til mangfold og ivaretakelse av alle i norsk idrett, ved at

  • nye idretter slippes til og gis samme mulighet for vekst og utvikling.
  • alle idretter behandles etter samme prinsipp internt i idretten og det offentlige.
  • idrettenes rettigheter skal være knyttet til aktivitet og ikke organisering

Her er et knippe argumenter som er blitt fremmet i denne saken:

”NF … har svært begrenset økonomiske og administrative ressurs.  Ved å samle ressursene til en prioritert våpengren er den eneste utveien å overleve, vokse og utvikle for norsk fekting».

… Å bruke ressurs til å utvikle florett er sabel på nåværende tidspunkt er det samme som å prioritere et 30-talls florett- og sabelfekter og nedprioriterer rundt 1370 kårdefektere”.   

Fektepresident Junjie Cao, i saken til NF ting 2014 der Krs FK foreslo at NF fremover skulle arbeide for like muligheter til vekst og utvikling for alle tre våpengrener.

– Sannsynligheten for at jeg hadde tatt medalje hadde vært mye mindre dersom fekteforbundet hadde satset på alle tre våpen.  [Bartosz] Piasecki mener at med den lille medlemsmassen som fektingen har i Norge, så må det satses på det våpenet som er størst og enklest å fekte med for å oppnå resultater.

– Florett og sabel har mye mer kompliserte regler. Jeg har ikke sjanse til å gjøre meg bemerket i disse våpengrenene, og jeg har vært i fektemiljøet i 20 år, sier OL-vinneren til NRK.no.”

– Dette angår et svært lite mindretall…   Det er en fillesak som NF ikke skal bruke tid på.” (Styremedlem i Norges Fekteforbund, 2012-14)

– Sveriges satsing på florett har svekket deres kårderesultater. (Landslagsfekter i kårde og kårdeklubbrepresentant, til NF ting 2014)

– Vi bestemte oss for mange år siden å nedlegge florett i vår klubb. (Kårdeklubbrepresentant, til NF ting 2014)

– Florettutstyr er veldig dyrt. (Æresmedlem i Norges Fekteforbund, til NF ting 2014)

Krs FK har siden 2012 opplevd økende grad av ”våpendiskriminering” og paternalistiske ”ovenfra-ned” holdninger fra fekteforbundet.  Bl.a. har våre fekteaktiviteter blitt ekskludert fra å søke NFs breddemidler, nedprioritert i fordeling av ressurser til regionutvikling og ekskludert fra NFs langtidsplan.  Dette kommer på toppen av total mangel på aktivitet og aktivitetsutvikling for florett og sabel i regi av fekteforbundet.

Krs FK har siden oppstart og innmelding i 2009 sagt klart i fra til fekteforbundet at vi ønsker å drive med og utvikle florett- og sabelgrenene.

Under de første årene med nybegynnere var nasjonale stevne- og kursmuligheter mindre viktig.  Imidlertid er det nå over 5 år med aktivitetsvakuum for våre barn og ungdommer som fekter florett og sabel.  De har fortsatt ingen muligheter i Norge til å delta på nasjonale ranking stevner, Norgesmesterskap, kurs eller treningsleir, slik deres kårdefektende jevnaldrende har.  Uten konkurranse- og utviklingsmuligheter er florett- og sabelfekting blitt redusert til rene mosjonsaktiviteter i Norge.  Det ødelegger for de unges motivasjon, og fører til frafall.

fek2
Fra sabeltrening på Idda denne uken. Foto: Marianne Wilson.

Vi forventer ikke at fekteforbundet skal garantere like muligheter til vekst og utvikling for minoritetsgrenene over natten.  Men vi forventer at fekteforbundet skal arbeide for at alle tre våpengrener får like muligheter til vekst og utvikling, i tråd med NIFs mangfoldsmålsetning og grunnverdier om likeverd og inkludering.

Krs FK mener fekteaktivitet uansett våpengren har egenverdi, særlig innen aktivitetstilbud for barn, ungdom og folkehelse.  Vi ønsker like muligheter der våpengren ikke er et relevant tildelingskriterium, slik vi opplevde da NF vedtok en rekrutteringsordning kun for kårdeutstyr høsten 2012.

Et par eksempler på hva vi mener med like muligheter:

  • når Krs FK holder fekteaktivitet for barn og ungdom der vi bruker florett eller sabel, skal klubben ha like muligheter til NFs breddemidler (inkl. såkalte ”post 3 midler”), som andre klubber som holder tilsvarende fekteaktivitet med kårder.
  • Så snart våre florett- og sabeltalenter kan fremvise gode resultater, skal de ha like muligheter til å få reise- og landslagstøtte som kårdetalenter som oppnår tilsvarende resultater i sin gren.
  • NF skal revidere sin langtidsplan til å inkludere aktivitetsutvikling for florett- og sabelgrenene, i tillegg kårde.
  • NF skal anvende våpen-nøytrale kriterier og mål i særforbundets arbeid med fremme av norsk fektesport.

Avslutningsvis håper vi at saken også setter fokus på hull i NIFs grunnlov når det gjelder minoritetsvern og habilitet i små idrettsmiljø, som domineres og kontrolleres av en flertallsgren.

NIFs utgangspunkt om idrettens selvdømme har i denne saken tillatt et ”kårdeflertallstyranni”,  der NIFs mange grunnverdier (idrettsglede for alle, likeverd, inkludering, mangfold etc) har vært utilstrekkelige til å sikre like muligheter til vekst og utvikling for minoritetsklubben Krs FK og våre florett- og sabelfektere.

Vi har savnet klare bestemmelser i NIF-loven om grensene for et særforbunds myndighet til å ekskludere eller nedprioritere minoritetsgrener, og klubber/ utøvere som ønsker å utvikle seg i slike grener.  Alternativt kan NIFs mangfoldsmålsetning lovfestes, og evt. habilitetsreglene utvides.  Vi håper det kan bli fremmet forslag om dette til NIFs ting i 2015.

Krs FK vil orientere internasjonalt fekteforbund (FIE) og IOC President Thomas Bach (OL-medaljør i florettfekting) om denne saken.  Vi vil be FIE vedta en spesifikk mangfold- og likeverdsmålsetning der nasjonale fekteforbund oppfordres til å bruke våpengren-nøytrale kriterier og arbeide for at alle tre våpen får like muligheter til vekst og utvikling.